Tribomehanička aktivacija

TRIBOMEHANIČKA MIKRONIZACIJA I AKTIVACIJA

U medicinske svrhe, koristi se kristalni zeolit, klinoptilolit. On se dobija posebnim postupkom nazvanim Tribo Mehanička Aktivacija. TMA spada u nanotehnologiju.

Zasniva se na postupku dezintegracije čvrstih čestica Zeolita putem vrtložnog ubrzavanja, kontrolisanog trenja i sudaranja među česticama materijala koji su predmet obrade. Tribomehanička aktivacija je ustvari mikronizacija mineralnih sirovina vrtložnim usitnjavanjem. Time se menjaju fizičko-hemijska svojstva prirodnog Zeolita, pri čemu su najvažnija ona da se tom prlikom dobija oko osam puta manja veličina čestica.

Njihovom analizom ustanovljeno je da je veličina svih čestica klinoptilolita bila manja od 20 μm, a čak kod 98% manja i od 4.3 μm. ( preduzeće ROYAL DETOX RESEARCH poseduje patentiranu opremu kojom se može postići usitnjavanje i do 25 nanometara pri čemu svi dole navedeni parametri aktivnosti takvog zeolita rapidno rastu).

 Uz tri puta veću aktivnu površinu (1.8 m2/g) od Zeolita, veći elektrostatski naboj, veći kapacitet jonske izmene i čvršće vezivanje (fiksiranje) svojih jona od neaktiviranog Zeolita.

Prof. dr  Bogdan Boskovic o vaznosti  TRIBO MEHANICKE AKTIVACIJE zeolita.

TRIBOMEHANIČKA MIKRONIZACIJA I AKTIVACIJA podrazumeva ISKLJUČIVO usitnjavanje čestica zeolita(ili drugih supstanci) njihovim medjusobnim sudaranjem pri velikim brzinama i bez kontakta radnih delova mašine.

To je jedna od ključnih aktivnosti u postizanju superiornog kvaliteta zeolita! Oprema na kojoj je moguće to izvesti izuzetno je skupa.

ROYAL DETOX RESEARCH koristi jednu od kvalitetnijih oprema za tribomehaničku mikronizaciju i aktivaciju zeolita sa određenim procentom čestica u NANO opsegu.

Rezultati su odlični i pozicioniraju naše proizvode vrlo visoko.

Ipak, težnja za perfekcijom zahtevala je korak dalje što je rezultiralo patentiranjem sopstvene opreme i tehnologije.

Nova, patentirana oprema i tehnologija omogućiće da se nasi proizvodi s pravom mogu nazvati VRHUNSKIM na globalnom nivou jer, za našu kompaniju, biti lider na lokalnom nivou nije zadovoljavajuće!

Nakon dužeg vremena provedenog u istraživanju,projektovanju i izradi ove opreme i postignutih rezultata,prijavljen je i prihvaćen patent.

Procesna oprema i tehnologija obuhvaćeni ovim patentom superiorna je i inovativna u gotovo svim segmentima koji su referentni i navešćemo nekoliko:

 1. BRZINA kojom se čestice sudaraju pri različitim režimima obrade podignuta je na fantastičnih 3,3 puta veću od brzine zvuka!
  Do sada su te brzine,na opremi sličnog tipa,bile max. do 2 puta veće od brzine zvuka.
  To za direktnu posledicu ima usitnjavanje čestica do NANO opsega u količini od oko 90% u najbržem režimu rada i pri zadatom vremenu od 1 min.
  Ukoliko se vreme produži, 100% čestica može biti u nano veličinama uz istovremenu uštedu utrošene energije!
  Inovativnim rešenjima, našoj opremi je omogućeno da ima zbirnu kontinuiranu brzinu na osovini od max. 60 000 rpm!
  To znači da oba rotora pojedinačno imaju opseg brzine od 0 do 30 000 rpm na osovini obzirom da se kontrolišu frekventnim regulatorima.
  Kada se izvrše proračuni ugaonih brzina i svih relevantnih faktora, ukratko, dolazi se do sledećih rezultata:
  Prosečna brzina na noževima(postavljenim na više koncetričnih krugova na oba rotora) iznosi oko 570 m/s po jednom rotoru. Obzirom na to da se rotori okreću u suprotnim smerovima pa se njihove brzine sabiraju, dolazi se do minimalne brzine kolizije čestica od 1140 m/s (ne računajući akceleraciju čestica nakon udara noža).
  Podeljeno sa brzinom zvuka (~340-344 m/s),čestice kolidiraju brzinom 3,3 puta većom od brzine zvuka!
  Pri ovim brzinama čestice pucaju površinski ali po strukturi (za razliku od mlevenja u standardnim mlinovima) što za rezultat ima povećanje specifične površine i negativnog naelektrisanja a to je suština tibomehaničke obrade. Samim tim povećava se CEC (KAPACITET KATJONSKE IZMENE) i ovako obradjen zeolit postaje višestruko potentniji!

 2. PROCESNI PROSTOR u našoj opremi je REVOLUCIONARNO izmenjen. Sistem delovanja, zapremina kao i udarni noževi i statični delovi toliko su inovativni da im je učinak povećan za oko 200% u odnosu na bilo koju opremu istih dimenzija!

 3. APSOLUTNO INOVATIVAN je i sistem ubrizgavanja,tj. "hranjenja"(feed) opreme masom koja se obradjuje. Masa se ubrizgava sistemom koji je JEDINI na svetu kada je u pitanju slična oprema!

 4. SEPARACIJA. Za razliku od većine sličnih uredjaja, naša oprema ima integrisan sistem kontinuirane separacije obradjene mase prema softverski zadatim parametrima, dok se ostatak automatski vraća na dalju obradu.

 5. ODSTRANJIVANJE eventualnih ostataka metala tokom obrade je takodje inovativno. Materijali od kojih je oprema izradjena izuzetnog su kvaliteta.Ipak,obzirom da se obradjuju abrazivni materijali u ekstremnim uslovima,postoji mogućnost da jedan mali deo metala zaostane u masi. Taj deo ne može biti veći od 5 ppb (delova na milijardu) ali smo našim rešenjem to sveli praktično na nulu!

 6. ODNOS KVALITET- ENERGIJA je daleko racionalniji od odnosa kod bilo koje slične opreme što nas svrstava u grupu koja se , prema sve strožijim propisima o ekologiji i obnovljivosti energije, nalazi na samom vrhu.

 7. PRAŠENJE U PROSTORU onemogućeno je primenom najsavremenijih filtera koji sprečavaju prolaz čestica većih od 25nm.

 

OSTALI DETALJI OVOG PRONALASKA NAVEDENI SU U PATENTNOJ PRIJAVI I NISU OD ZNAČAJA OVDE.

TAKODJE,IMENA OPREME I TEHNOLOGIJE SU U PROCESU ZAŠTITE PA ĆE BITI OBJAVLJENA NAKON TOGA.

Nova,patentirana oprema i tehnologija od velikog su značaja za ostvarivanje naša dva osnovna pravca razvoja.

 1. Usavršavanje proizvodnje dijetetskih suplemenata na bazi prirodnog zeolita kao i kompozicijama sastavljenim dodavanjem pažljivo odabranih i lekovitih prirodnih sastojaka zeolitu.

 2. Razvoj proizvoda na bazi zeolita, kalcita, dolomita i mnogih drugih prirodnih supstanci za primenu u poljoprivredi u cilju zaštite bilja, podizanja rodnosti i kvaliteta plodova. Na tome uveliko radimo vec dugo vremena uz pomoć stručnih saradnika i o tome ćemo više u narednom periodu.

Za sada, pri kraju smo registracije još dva dijetetska suplementa za posebne namene koji će imati izuzetno široku primenu.

Ispitivanja i testiranja su završena tako da ćemo vrlo uskoro biti u situaciji da ih prezentiramo tržištu.

ROYAL DETOX RESEARCH

STRUČNI TIM